9. januara 2019.

Spiritualna tehnologija

Spiritualna tehnologija je skup metoda, kombinovanih tako da deluju na sve sfere života pojedinca. Spiritualnom tehnologijom se otklanjaju psihološki i psihički problemi i ubrzava se spiritualni razvoj. Sa spiritualnim razvojem, osoba počinje da se menja jer počinje da sagledava, prevazilazi i pobeđuje stvari ali više ne tražeći rešenja, odgovore i realnost van sebe, već duboko u samom sebi.

Spiritualnom tehnologijom se za iznenađujuće kratko vreme otklanjaju dugogodišnji ili celoživotni problemi, od disfunkcije govora, treme, trauma, fobija, do odnosa prema sebi, okolini, poslu, novcu i životu uopšte.

Dobrobiti ove metode jesu i u tome što osoba može, u radu sa trenerom, veoma brzo da je usvoji i savlada, i kasnije primenjuje i sama.

Spiritualna tehnologija se sve više uvažava i primenjuje u zvaničnoj medicinskoj i terapijskoj praksi.

Meridijanske (psiho)terapije i kvantnoholografska informatika: psihosomatske implikacije

Odlomak iz naučnog rada Dejana Rakovića i Živorada Mihajlovića-Slavinskog

U radu su razmotrene meridijanske (psiho)terapije za vrlo brzo uklanjanje mnogobrojnih psihosomatskih poremećaja (trauma, fobija, alergija, post-traumatskog stresa …), u kombinaciji sa teorijskim konceptom telesnih kvantno-holografskih hijerarhijskih neuronskih mreža koji ukazuje da je akupunkturni sistem blisko povezan sa svešću, sa značajnim psihosomatskim i transpersonalnim implikacijama (uz mogućnost da kroz dalja istraživanja budu zahvaćeni i psihofiziološki aspekti patologije i psihoterapije verbalne komunikacije). Tako se simultani efekti vizualizacije i tapkanja/dodirivanja akupunkturnih tačaka mogu teorijski interpretirati kao rasplinjavanje i asocijativna integracija memorijskih atraktora psihosomatskih poremećaja, kroz sukcesivno postavljanje novih graničnih uslova u prostoru energija-stanje akupunkturnog sistema/svesti, pri vizualizacijama psihosomatskih problema – u asocijativnom nizu tokom Dubinskog PEATa, u ‘zamrznutoj’ slici tokom Bazičnog PEATa, ili u naizmeničnim vizualizacijama polariteta sebe/problematične situacije u DP4 metodu. S druge strane, uklanjanje traume Metodom kažiprsta centripetalnom rotacijom 3-4 puta oko telesne ose u smeru suprotnom kazaljci na satu, uz prethodnu vizualizaciju ‘zamrznute’ problematične situacije, može se teorijski interpretirati kao rasplinjavanje i asocijativna integracija memorijskih atraktora psihosomatskih poremećaja kroz kontinualno postavljanje novih graničnih uslova u prostoru energija-stanje akupunkturnog sistema/svesti, ali i kao dodatno pražnjenje memorijskih atraktora psihosomatskih poremećaja. U Dodatku rada razmotrene su naučne osnove kvantno-holografske paradigme, implicirajući da je kompletna psihosomatika kvantni hologram, na nivou i individualne i kolektivne svesti, što asocira na hinduističku relaciju Atman/Braman (‘Atman je Braman’) i implicira da kvantno-holografski hijerarhijski delovi nose informaciju o celini, omogućavajući kvantno-holografsku fraktalnu spregu različitih hijerarhijskih nivoa: akupunkturno-bazirane kvantno-informacione (ne)intencionalne kontrole ontogeneze i morfogeneze; kvantno-holografskog jezičkog uticaja na ekspresiju genoma, sa implikacijama o velikom psihosomatskom značaju misaono-emocionalnih sadržaja; i fraktalno-informacionu spregu različitih hijerarhijskih nivoa u Prirodi, sa fundamentalnim holističkim implikacijama o poreklu čudesnih dubokih kreativnosti i determinisanosti Istorije kroz sprezanje sa postojećim evoluirajućim stanjem kolektivne svesti – čiji memorijski atraktori mogu biti reprogramirani isihastičkom molitvom za druge uklanjajući tako interpersonalna opterećenja kvantno-holografske Hopfildove neuronske mreže kolektivne svesti. Ovo ostavlja prostor za slobodnu volju i uticaj na buduće preferencije, i implicira nezamenljivu ličnu ulogu i brigu svakog pojedinca za kolektivno mentalno okruženje.   

Scroll Up